A-HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR: İşbu sözleşme bir tarafta Güllerpınarı Mah. Özçakıl Apart Otel içi, Eşref Kahvecioğlu Cad. 15/1 Alanya adresinde faaliyette bulunan ENKA Seyahat Ticaret Emlak Turizm Ltd.Şti. (bundan sonra www.enkatatil.com olarak anılacaktır) ile diğer tarafta rezervasyon formunda rezervasyon lideri olarak bilgileri bulunan MÜŞTERİ arasında imzalanmıştır.

2-HİZMET: Rezervasyon formunda belirtilmiş olan hizmetler esas alınacaktır.

3-KONU: İşbu sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yukarıda belirlenen ürün ve hizmet sağlanmasını ve taraflar hak ve yükümlülüklerini konu almaktadır.

Müşteriye bu sözleşme ile birlikte teslim edilen Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

B-MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4- Müşteri ödemenin tamamını yapmadan veya taksitli satımlarda bedelin tamamı için kredi kartı ile taksitli ödeme yapılmadan sözleşme onaylanmış olmayacaktır. Sözleşmenin imza edilmiş olması ödemenin tamamının yapıldığına karine oluşturmaz. Ödemenin yapıldığı her halükarda belgelenmelidir.

5- Müşteri, otel, konaklama ve ilgili yeterli bilgiyi edindiğini, tüm önbilgileri okuduğunu, bilmek istediği tüm konularda gerekli bilgiyi aldığını, ödeme şartlarını anladığını ve elektronik ortamdan bunu teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6- www.enkatatil.com ,ayıplı hizmetten sorumludur. www.enkatatil.com’den kaynaklanan sebeplerle müşteri sözleşmeyi feshedebilir. Müşteri birinci derece yakının vefatı halinde belgelemek kaydıyla tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih her halükarda yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde ödemesi 7 gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile ödemelerde ödeme alımı iptal edilerek banka tarafından iade gerçekleşir.

  MİSAFİR'in, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya vefatları tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

Fesih halinde hizmetin başlamasına 30 gün ve daha az süre kalmış ise www.enkatatil.com iade edilecek miktardan %35 kesinti yapar. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez. Uçaklı paketlerde uçak bedeli de iade kapsamı dışındadır.

MÜŞTERİ, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda müşteri bedelin tamamından sorumludur.

7- www.enkatatil.com, başta seyahat sigortası olmak üzere müşterinin menfaate ve sorumluluklarını bir sigorta şirketine sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi ayrıca ödenir ve sigorta sözleşmesi müşteri ile sigorta şirketi arasında çözümlenir. Sigorta şirketinin belirlediği muafiyet oranı geçerlidir. www.enkatatil.com sigorta yapmadığı takdirde bütün sorumluluk müşteriye aittir.

8- www.enkatatil.com,müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

9www.enkatatil.com tarafından paket tur şeklinde hizmet sunulması halinde, işbu sözleşmedeki aynı şartlar geçerlidir.

10- MÜŞTERİ, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarına herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

11- MÜŞTERİ, verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

12- MÜŞTERİ, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet başlangıç tarihine kadar www.enkatatil.com’a bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri www.enkatatil.com ‘a karşı ileri sürülemez.

13-  a) TÜKETİCİ tatilin başlamasına tam 14 gün öncesine kadar tatili ( uçak bileti hariç ) istediği kişiye devredebilir Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE'sine sunmakla yükümlüdür.

 b) TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri  24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

c) ACENTE'nin olası alınan tatil iptali bildirimleri, her  TÜKETİCİ'ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. ve TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

 

C-SAİR HÜKÜMLER

14 -  www.enkatatil.com, müşterinin yaşayacağı her türlü sorunları hızlı ve müşteri memnuniyeti kapsamında çözmeyi amaç edinmiştir. Bu nedenle oluşacak her türlü ihtilaf ve mağduriyet hallerinde çözüm için çaba harcanmakta ve en kısa sürede sorun çözülmektedir. Bu nedenle müşteriden öncelikle sorun/şikayet/mağduriyet hakkında şikayetin kendisine bildirilmesini talep etmektedir. Müşteri her türlü şikâyetini yazılı olarak yapmak zorundadır. İşbu sözleşme veya mevzuattan doğan bir talebin oluşması halinde bu talep öncelikle yazılı olarak www.enkatatil.com ‘a  bildirilecektir. Sorunların en kısa sürede çözülmesi ve taleplerin derhal karşılanması esas olup, her halükarda sonuçlanma için en fazla 21 gün beklenecektir. Bu süre tanınmadan yasal yollara başvuru yapılmayacaktır.

15- İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, Borçlar Kanunu, TÜRSAB düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

16- İşbu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafta Alanya (Antalya) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

17- Müşterinin yanında hizmetten yararlanan diğer tüketiciler de işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

18- İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. İşbu sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

D-GENEL HÜKÜMLER

1) Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'YE ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

2) Satın alınan hizmete SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTASI dahil değildir.

3) ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4) TÜKETİCİ, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3. kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

5) TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolur.

6) TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE'ye bildirmesi, iyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

7) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.

8) 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı tur hizmeti verilemez ise paket tur bedeli kadar, tur hizmeti eksik verilir ise, eksik olan kısmı kadardır.

E-SÖZLEŞME İPTAL ve İADE KOŞULLARI

1 . MİSAFİR'in, iptal etme durumunu konaklama başlamadan 30 gün önceden www.enkatatil.com tarafına bildirmesi gerekir. Ve bu durumda ödemenin tamamı karşı tarafa iade edilir.
   İptal halinde, hizmetin başlamasına 0-15 gün arası var ise 3 günlük konaklama bedeli no-show olarak kesilir.

2. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez.

3. Misafir, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

4. Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda misafir bedelin tamamından sorumludur.

5.  Misafirin, tercih ettiği otelde konaklamasına bir engel çıkar ise www.enkatatil.com, müşteriyi aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

6. Müşteri; konaklayacağı otelin adı ve benzeri yazan durumlarda, verilen otelde konaklatamama durumunda, www.enkatatil.com, aynı standartta başka bir otelde konaklatma hakkına sahiptir. Misafirler bunu peşinen kabul eder.

7www.enkatatil.com, müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

8. MİSAFİR, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarını herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

9. MİSAFİR, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet bitiş tarihine kadar www.enkatatil.com ‘a  bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri www.enkatatil.com ‘a karşı ileri sürülemez.

10. İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. Sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

11. Misafir otelde konakladığı süre içerisinde keyfi değişiklik yapmak istediği taktirde hiçbir şekilde ödeme iadesi www.enkatatil.com tarafından yapılmayacaktır.

A-GİZLİLİK ANLAŞMASI

İnternet sitesine verdiğiniz tüm bilgiler, işbu gizlilik anlaşması kapsamında korunmaktadır. Bu alana ve/veya bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

B-BİLGİLERİN KORUNMASI

  1. www.enkatatil.com, un sizden istediği ve elde ettiği tüm bilgiler bu gizlilik şartları kapsamındadır.
  2. Kullanıcılar hiçbir bilgi vermeden bu site sayfalarını, şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirler.
  3. Bu sitedeki hiçbir kişisel bilgi kullanıcının onayı veya talimatı olmadıkça üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak resmi makamların mevzuat kapsamında verilen kararalar ile yine yasal mevzuatın gerektirdiği açıklama yapma zorunlulukları halinde sadece resmi makamlara bilgi verilecektir.
  4. www.enkatatil.com, kullanıcılara ait kişisel bilgileri amacı dışında kullanmayacaktır. Bu kapsamda bilgilerin gerekli görülen kısmı ürün ve hizmetin sağlanması ile ilgili üçüncü kişilere (otel, turizm tesisi, ulaşım firması, vs) iletilecektir.
  5. www.enkatatil.com, kampanya çalışmaları, dönemsel uygulamalar, müşterilere yönelik özel promosyonlar oluşturmak, bilgilendirme ve bülten grupları oluşturmak, tatil paketleri yaratmak, kullanıcıya en uygun ihtimalleri sunmak için istatistik amaçlı çalışma yaptığı takdirde, istatistik amaçlı olarak bazı verileri (coğrafi konum, yaş, cinsiyet, tatil dönemi, tarihler v.b.) kullanabilecektir. Ancak bu bilgiler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.
  6. www.enkatatil.com bu siteye kayıt yaptırılması veya e-posta adresinin bildirilmesi halinde kullanıcıyı bülten alıcısı olarak kaydetmektedir. Bülten ve reklam alınmak istemediği takdirde bu sitedeki ilgili link kullanılarak ya da müşteri hizmetleri ile iletişime geçilerek bülten gönderimi durdurulabilir.
  7. Ödeme sayfa ve linklerinde verilen tüm bilgiler bağlantı kurulan ve yönlendirilen banka web sitesi üzerinden gerçekleşmekte, banka ve ödemeye dair tüm kişisel bilgileriniz sadece bankaya ulaşmakta ve neticede ödeme kullanıcı ile banka bağlantısı ile tamamlanmaktadır. Ödemeye dair güvenlik konusunda www.enkatatil.com hiçbir garanti vermemektedir.
  8. Gerekli güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, internetin genel yapısı gereği oluşabilecek riskler ve üçüncü kişilerin yasadışı bilgi elde etmelerinden ve doğan zarardan www.enkatatil.com sorumluluk kabul etmez.
  9. Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Reklam veya bilgi amaçlı yönlendirilen siteler için www.enkatatil.com hiçbir sorumluluk kabul etmez.

C-WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

  Bu alana ve/veya bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, aşağıda belirtilen koşullarla bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Aşağıda yer alan koşulları kabul etmemeniz halinde, bu internet sitesine erişmeyiniz.

D-TELİF HAKLARI

www.enkatatil.com sitesinin tüm hakları ENKA SEYAHAT’e aittir. Sitenin içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri, www.enkatatil.com 'un yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

E-KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

www.enkatatil.com sitesini üye olarak veya üye olmadan kullanan tüm kullanıcılar verdikleri tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Bu siteyi kullanan kişiler yaptıkları tüm işlemlerden ve bu işlemlerden doğan tüm sonuçlardan bizzat sorumludurlar. Üye olan kullanıcı kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını bir başkasına vermemeyi taahhüt eder.

Üye olup olmadığına bakılmaksızın bu siteyi kullanan herkes, yaptığı ödemelerde kullanılan kredi kartı ve hesap kartı dahil her türlü banka kartı kullanımından şahsen sorumludur.

www.enkatatil.com sürekli güncellenen bir site olmasına karşın, site üzerindeki tesis/tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar temsilidir. Tipografik ya da geç güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan www.enkatatil.com sorumlu tutulamaz. Yapılan rezervasyonlarda her ürün ve ürün sağlayıcının kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ürünlerden herhangi birine rezervasyon yaptırmak isterse, rezervasyon yaptırdığı ürünün ait olduğu ürün sağlayıcının rezervasyon anındaki koşullarını kabul etmiş sayılır.

www.enkatatil.com internet sitesinde; kullanıcılar tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, www.enkatatil.com çalışanları ile yapacağı görüşme, gönderi, mesajlaşma ve sair iletişimlerde, kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma, ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur.

F-BAŞKA WEB SİTELERİNE BAĞLANTI

www.enkatatil.com sitesinde bilgi verme ve reklam amaçlı olarak diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. www.enkatatil.com  sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan www.enkatatil.com sorumlu tutulamaz.

G-WEB GÜVENLİĞİ

Şahsi bilgi verdiğiniz takdirde, (adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) bu bilgiler, sizin haberiniz veya onayınız olmadan ya da yasal yükümlülük altında bulunmadığı sürece diğer firmalara verilmeyecektir. Bu bilgiler, güvenlik ve gizlilik standartlarımızla korunacaktır.

www.enkatatil.com aracılığı ile alışveriş yaparken kullandığınız kişisel bilgileriniz tümü koruma altındadır. Müşteri bilgileriniz üçüncü şahıslarca görülmesi mümkün olmayıp, üçüncü kişilerim müdahale imkanı bulunmamaktadır. Site içerisinde uluslararası güvenlik standartlarına uygun güvenlik sağlanmaktadır. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğiniz talimat dahilinde kullanılacaktır.

H-SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Bu web sitesindeki tüm bilgililer sürekli güncellenmekle birlikte, bilgi girişi, kaldırılması, değiştirilmesi, güncellenmesi gibi işlemlerde hata hallinde www.enkatatil.com ‘a hiçbir sorumluluk yüklenemez. Tüketici sözleşmesinde yazılı sair hususlar mahfuzdur.

Bu sitenin hakları ENKA SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ’ ne aittir. İzinsiz kullanımı yasaktır. ENKA SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 

 

Send Whatsapp Message